Skip navigation

प्लेसमेन्ट परीक्षण

ESL विद्यार्थीहरूलाई प्लेसमेन्ट टेस्टिङ

अङ्ग्रेजी मातृ-भाषा नभएका अङ्ग्रेजी बोल्ने विद्यार्थीहरूका लागि दोस्रो भाषाका रूपमा अङ्ग्रेजी (ESL) प्लेसमेन्ट टेस्ट आवश्यक छ। ESL प्लेसमेन्ट टेस्ट 2 भागमा बनाइएको हुन्छ। तपाईंले टेस्ट कति समयमा सकाउन पर्ने हो भन्ने समय सीमा छैन। धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई यो टेस्ट पूरा गर्न प्रायः 2 ½ देखि 3 घण्टा लाग्छ। ESL प्लेसमेन्ट टेस्टको अवधिमा विद्यार्थीहरूलाई दोभाषे प्रयोग गर्न अनुमति दिइँदैन।

भाग 1: ACCUPLACER ESL टेस्ट

कम्प्युटरमा आधारित यो टेस्टमा निम्नमध्ये प्रत्येक क्षेत्रबाट 20 बटा बहु-विकल्पीय प्रश्नहरू समावेश हुन्छन्:

  • सुनाइ – अङ्ग्रेजी बोलेका एक वा बढी मानिसहरूका सुन्ने र बुझ्ने तपाईंको क्षमता मापन गर्न
  • पढाइ – छोटो परिच्छेदहरूको बुझाइबाट अङ्ग्रेजी पढ्ने तपाईंको क्षमता मापन गर्न
  • भाषाको उपयोग – अङ्ग्रेजी वाक्यहरूमा सही व्याकरण प्रयोग गर्ने तपाईंको प्रवीणता मापन गर्न
  • वाक्यसम्बन्धी सीपहरू – अङ्ग्रेजी वाक्यहरूको अर्थ बुझ्ने तपाईंको क्षमता मापन गर्न

भाग 2: लेखाइको नमुना

तपाईंले आफूलाई प्रदान गरिएको शीर्षकमा निबन्ध लेख्नु पर्ने छ। TCC ESL का शिक्षकले तपाईंको लेखाइका सीपहरू मूल्याङ्कन गर्न तपाईंको निबन्ध समीक्षा गर्नु हुने छ।

तपाईंले आफ्नो ACCUPLACER टेस्ट पूरा गरेपछि यसको स्कोर प्राप्त गर्नु हुने छ। तपाईंको लेखाइको नमुना समीक्षा गरिसकेपछि तपाईंको प्लेसमेन्टको रिपोर्ट र पाठ्यक्रमका सिफारिसहरू तपाईंको TCC इमेल ठेगानामा लगभग 3 कार्यालय दिनपछि पठाइने छ।

तपाईंले यी वस्तुहरू प्राप्त गरिसकेपछि, उपयुक्त कक्षाहरूमा भर्ना गर्नका लागि क्याम्पसका परामर्शदाता वा सल्लाहकारसँग भेट्न अपोइन्टमेन्ट सेट गर्नुहोस्। तपाईंको अपोइन्टमेन्टमा आउँदा आफ्ना प्लेसमेन्टको रिपोर्ट र पाठ्यक्रमका सिफारिसहरू ल्याउन सुनिश्चित गर्नुहोस्।

प्लेसमेन्ट टेस्टका नमुना प्रश्नहरू

सम्बन्धित लेखहरू

TCC मा परीक्षण सेवाहरू