Skip navigation

تست تعین سطح

آزمایش نمودن سطح برای متعلمین ESL

امتحان تعیین سطح زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL) برای متعلمین غیر بومی انگلیسی زبان مورد نیاز میباشد. امتحان تعیین سطح ESL از2 بخش تشکیل شده است. برای تکمیل نمودن امتحان هیچ محدودیت زمانی لازم وجود ندارد. برای اکثریت متعلمین، امتحان معمولا بین 2 ½ الی 3 ساعت طول می‌کشد. متعلمین اجازه ندارد که در جریان امتحان تعیین سطح ESL ترجمان داشته باشد.

بخش 1: امتحان ACCUPLACER ESL

این امتحان مبتنی بر کمپیوتر شامل 20 پرسش چند گزینه‌ی در هر یک از بخش های ذیل میباشد:

  • شنیدن – برای سنجش توانایی شما در شنیدن و درک یک یا چند نفر که انگلیسی صحبت مینماید
  • خواندن – برای سنجش توانایی شما در خواندن انگلیسی از طریق درک متن‌های کوتاه
  • استفاده از زبان – برای سنجش مهارت شما در استفاده از دستور بطور درست در جملات انگلیسی
  • مهارت‌های جمله – برای سنجش توانایی شما در درک معنای جملات انگلیسی

بخش 2: نمونه نوشتن

از شما خواسته می‌شود که مقاله‌ی در مورد موضوعی که به شما ارائه شده است، بنویسید. اعضای هیئت علمی TCC ESL مقاله شما را بررسی خواهند کرد تا مهارت های نوشتاری شما را ارزیابی نمایند

بعد از تکمیل نمودن آن، شما نمره امتحان ACCUPLACER خود را دریافت خواهید کرد. گزارش جابجایی و توصیه های کورس شما تقریباً 3 روز کاری بعد، پس از بررسی نمونه نوشتاری شما به آدرس ایمیل TCC شما ارسال میگردد.

بعد از دریافت این موارد، قرار ملاقات را برای ملاقات با مشاور پوهنتون برای ثبت نام در صنوف مناسب تعیین نمایید. اطمینان حاصل کنید که گزارش کار و توصیه های کورس خود را در قرار ملاقات خود بیاورید.

نمونه پرسش های امتحان تعیین سطح

موضوعات مرتبط

خدمات امتحان در TCC